70 procent av villorna i Sverige är byggda mellan åren 1960 och 1980. Enligt Energimyndigheten är flertalet av dessa hus uppvärmda med el och/eller har 2-glasfönster. Eftersom det är stor andel värme som läcker ut genom 2-glasfönster gör kombinationen av el/gas-uppvärmning och 2-glasfönster att dessa hushåll får en hög elförbrukning. Detta var något som blev mycket dyrt för husägare under vintern 2022/2023 till följd av de rekordhöga elpriserna. För att hjälpa de husägarna och skapa en tryggare elförsörjning i Sverige har regeringen därför infört ett bidrag till energieffektivisering i småhus.

Det kan du få bidrag för

De bidragsberättigade åtgärderna i förordningen är indelade i två kategorier. Den första kategorin innehåller åtgärder för att minska småhusets behov av el eller gas genom konvertering från el eller gas till värmepumpar, installation av vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem eller anslutning till ett fjärrvärmenät. Den andra kategorin omfattar förbättringsåtgärder i klimatskärmen.

Bidrag för klimatskärmsåtgärder ges endast till en ägare av ett småhus som har fått bidrag till värmesystemsåtgärder för samma småhus efter den 8 november 2022. Exempel på bidragsberättigade materialkostnader för klimatskärmsåtgärder är kostnader för tilläggsisolering, vindsisolering, byte till dörrar och fönster med ett bättre U-värde och annat material som är nödvändigt för åtgärdernas genomförande.

Så kan du som vill byta tilläggsisolera använda bidraget

Om du bor i ett småhus som omfattas av bidraget och önskar tilläggsisolera kan du få bidrag på 50 procent av materialkostnaden upp till maximalt 30 000 kronor. Det är också möjligt att göra ROT-avdrag på kostnaden för montaget. Observera att du först måste genomföra konvertering av värmesystemet och få bidrag för det innan du kan få bidrag för exempelvis tilläggsisolering.

Så mycket bidrag kan du få

Bidrag kan ges med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, sammantaget dock högst 60 000 kronor per småhus, fördelat på högst 30 000 kronor för en konvertering och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder. Bidrag under 10 000 kronor betalas inte ut.

Bidraget kan fås retroaktivt

Bidraget går att söka via Boverkets e-tjänst till och med år 2025, från och med den 3 juli 2023. Det går även söka retroaktivt för bidragsberättigade åtgärder som beställts tidigast den 8 november 2022.

Bra att veta

Den som utför en bidragsberättigad åtgärd ska vara godkänd för F-skatt.

Länsstyrelsen i det län som småhuset är beläget handlägger och beslutar ansökningarna. Bidraget ska gå att söka via en e-tjänst på Boverkets webbplats.

Läs allt om villkor och ansökan här
https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/bidrag-for-energieffektivisering-i-smahus/

För mer information och kontakt om hur ni kan isolera med iCell
Joakim Jönsson
Vxl. +46 251 13 01 00
Dir. +46 251 13 01 16
https://icell.se